POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: www.prostkey.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Prost-Key Packaging Sobolewscy Sp.j. 1 Maja 89, 19-335, Prostki
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@prostkey.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cal.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współparcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA  PRACOWNIKÓW/ZLECENIOBIORCÓW KONTRHENTÓW PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY S.J. SP. Z O.O.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prost-Key Packaging Sobolewscy Spółka Jawna, ul. 1-go Maja 89,  19-335 Prostki (dalej: „my” lub „Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j.”). 

Kontakt w sprawach danych osobowych: 

 • na piśmie na adres siedziby Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j.: ul. 1-go Maja 89, 19-335 Prostki
 • telefonicznie: +48 87 737 12 30, pod adresem e-mail: biuro@prostkey.pl

2. Źródło danych:

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, a ich przekazanie nastąpiło dobrowolnie w związku ze współpracą z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą. W przypadku, gdy nie otrzymaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, zostały nam one przekazane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę.

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j. przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, nazwa (firma) pracodawcy/zleceniodawcy, dane kontaktowe.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci: 

 1. wykonania umowy          zawartej       z          Państwa pracodawcą/zleceniodawcą („Umowa”)  – nasz interes prawny polega na zapewnieniu należytego wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym wydania właściwym osobom przepustek wjazdowych i wyjazdowych na teren Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j.;
 2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j. bądź obrony przez Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j. przed roszczeniami osób trzecich;

c)     zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób oraz mienia na terenie Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j.

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

3.    Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j. usługi informatyczne, rozliczeniowe, rachunkowe, telekomunikacyjne, transportowe, bankowe, ubezpieczeniowe, doradcze, audytorskie (podmioty przetwarzające), a także uprawnionym organom publicznym. 

4.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będę przechowywane przez okres obowiązywania umów współpracy z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy współpracy oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

5.    Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j. lub za pośrednictwem e-mail: biuro@prostkey.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prost-Key Packaging Sobolewscy Spółka Jawna, ul. 1-go Maja 89,  19-335 Prostki (dalej: „my” lub „Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j.”). 

Kontakt w sprawach danych osobowych: 

 • na piśmie na adres siedziby Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j.: ul. 1-go Maja 89, 19-335 Prostki
 • telefonicznie: +48 87 737 12 30, pod adresem e-mail: info@prostkey.pl

 

2.    Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności: imię i nazwisko, nazwa (firma), skrócona nazwa (firma) i adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”),
 2. dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw (podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

3.    Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ale ich podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

4.    Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecimy świadczenie usług, wymagających przetwarzanie danych, takich jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom.  Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym, w tym właściwym urzędom skarbowym, zakładowi ubezpieczeń społecznych.

5.    Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6.    Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Prost-Key Packaging Sobolewscy s.j. lub za pośrednictwem email: biuro@prostkey.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.